اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

[g5plus_heading title=”تعداد پذیرش بیماران شمیم مهر تا 1397″]

موسسه خیریه شمیم مهر اصل شفافیت را یکی از مهمترین و اصلیترین تعهدات خود در برابر همیاران این موسسه میداند از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنها به پشتوانه ی حمایت های مردمی صورت میپذیرد.

لزوم آگاهی ذی ربطان از نحوه عملکرد و جزئیات امور شمیم مهر در زمینه ارائه خدمات حمایتی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های محترمشان یکی از اولویت های شمیم مهر می باشد.تا همیاران و همراهان موسسه نتیجه ی مشارکت و همراهی خود را مشاهده نمایند.

[g5plus_vertical_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%DA%A9%D9%84%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%2016%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%22%2C%22value%22%3A%22268%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%22%2C%22value%22%3A%2275%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%2260%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%22%2C%22value%22%3A%226%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%2251%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%2258%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%22%2C%22value%22%3A%2239%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%22%2C%22value%22%3A%2247%22%7D%5D” units=”نفر” options=”striped,animated”]