اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

[g5plus_our_team_ctn layout_style=”style2″ columns=”4″ autoplaytimeout=”5000″][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج جواد قرآن نویس”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=” مهندس محبوب زبر دست “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج مظفر رسول زاده “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”دکتر محمد علی ذکاوتی”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج رسول علاف اصغری”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج مصطفی تره باری “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=” مهندس هوشیار جعفری نمین”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج فرامرز محسنی راد “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=” حاج توفیق پیمانی “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=” حاج علی مکارمی “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=” مهندس ایرج خوش باطن”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”دکتر یوسف معماری “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=” حاج نورالدین شکوری مقدم “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج رضوان وثوقی “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج محمد رضا نجفی آذر “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج انور احسانی “][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”حاج حسن رحیمی سکاک”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”توحید بایرامی”][g5plus_our_team_item avatar=”1959″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”مسعود موسی زاده”][g5plus_our_team_item avatar=”1960″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”رویا محمدحسینی”][g5plus_our_team_item avatar=”1960″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”لیلا پاکنهاد”][g5plus_our_team_item avatar=”1960″ social_icons=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%7D%5D” author=”ثریا بیگناه”][/g5plus_our_team_ctn]