اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

موسسه خیریه شمیم مهر اصل شفافیت را یکی از مهمترین و اصلیترین تعهدات خود در برابر همیاران این موسسه میداند از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنها به پشتوانه ی حمایت های مردمی صورت میپذیرد. لزوم آگاهی ذی ربطان از نحوه عملکرد و جزئیات امور شمیم مهر در زمینه ارائه خدمات حمایتی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های محترمشان یکی از اولویت های شمیم مهر می باشد.تا همیاران و همراهان موسسه نتیجه ی مشارکت و همراهی خود را مشاهده نمایند.

[g5plus_progress_bar layout_style=”style3″ values=”%5B%7B%22label%22%3A%221386%22%2C%22value%22%3A%2210%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221387%22%2C%22value%22%3A%2222%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221388%22%2C%22value%22%3A%2229%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221389%22%2C%22value%22%3A%2235%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221390%22%2C%22value%22%3A%2246%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221391%22%2C%22value%22%3A%2254%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221392%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221393%22%2C%22value%22%3A%2269%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221394%22%2C%22value%22%3A%2272%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221395%22%2C%22value%22%3A%2267%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221396%22%2C%22value%22%3A%2278%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%221397%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22bar_blue%22%7D%5D” margin=”40″ rounded=”50″ bgcolor=”white” options=”striped,animated” units=”%” el_class=”mg-bottom-50″]
[g5plus_progress_bar values=”%5B%5D” value_style=”value_style1″ height=”5″ margin=”40″ units=”%” el_class=”mg-bottom-50″][g5plus_progress_bar layout_style=”style3″ values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%22%2C%22value%22%3A%2290%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2270%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%22%2C%22value%22%3A%2250%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%86%DB%8C%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%2230%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%22%2C%22value%22%3A%2210%22%7D%5D” value_style=”value_style1″ height=”10″ margin=”40″ units=”%” el_class=”mg-bottom-50″]