اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

[g5plus_pricing_table_ctn columns=”4″ is_slider=””][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%225%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%2210%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پایه” price=”20 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2210%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22100%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”استاندارد” price=”40 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||” featured=”true”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2230%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22300%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”بینهایت” price=”80 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][/g5plus_pricing_table_ctn]
[g5plus_pricing_table_ctn layout=”style2″ columns=”4″ is_slider=””][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%225%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%2210%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پایه” price=”20 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2210%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22100%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”استاندارد” price=”40 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||” featured=”true”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2230%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22300%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”بینهایت” price=”80 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][/g5plus_pricing_table_ctn]
[g5plus_pricing_table_ctn columns=”3″ autoplaytimeout=”5000″ dots=”true”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%225%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%2210%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پایه” price=”20 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%225%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%2210%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پایه” price=”20 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2210%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22100%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”استاندارد” price=”40 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||” featured=”true”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][/g5plus_pricing_table_ctn]
[g5plus_pricing_table_ctn layout=”style2″ columns=”3″ autoplaytimeout=”5000″ dots=”true”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][g5plus_pricing_table_item values=”%5B%7B%22features%22%3A%2220%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22200%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%7D%5D” name=”پیشرفته” price=”60 دلار” price_text=”ماهانه” link=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%84%D9%86||”][/g5plus_pricing_table_ctn]