اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

[g5plus_cover_box values=”%5B%7B%22image%22%3A%221761%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%82%D9%84%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%22%2C%22description%22%3A%22%D9%82%D9%84%DA%A9%D9%87%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%20%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fhks.khayerin-ard.ir%252Fgollak%252F%7Ctitle%3A%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221669%22%2C%22title%22%3A%22%D9%82%D9%84%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%20%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%9B%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%20%D8%8C%20%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20(%DA%A9%D8%AF%20USSD)%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF.%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fhks.khayerin-ard.ir%252Fgollak%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25DA%25A9%25D9%2585%25DA%25A9%2520%25D9%2585%25DB%258C%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2585%2520%253A)%7C%7C%22%7D%5D”][g5plus_cover_box active_index=”2″ values=”%5B%7B%22image%22%3A%221767%22%2C%22title%22%3A%22%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20.%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%3A%200112124040000%5Cn%D9%85%D9%84%DB%8C%20(%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20)%20%3A%209225-9999-9918-6037%5Cn%D9%82%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C%20%3A%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%201311%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fhks.khayerin-ard.ir%252Fservices%252Fpay%252F%7Ctitle%3A%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586%2520%25D8%25AC%25D8%25B2%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221766%22%2C%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%AF%20USSD%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AF%20%23045*3*741*%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF.%20%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fhks.khayerin-ard.ir%252Fservices%252Fussd%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D8%25A8%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AF%7C%7C%22%7D%5D”]