اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

[g5plus_heading title=”دکمه پس زمینه های اولیه – بدون مرز” align=”text-left” el_class=”mg-bottom-50″]
[g5plus_button link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9||”]
[g5plus_button button_size=”bt-small” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7||”]
[g5plus_button button_size=”bt-medium” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||”]
[g5plus_button button_size=”bt-large” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||”]
[g5plus_heading title=”دکمه پس زمینه شفاف – مرز تیره” align=”text-left”]
[g5plus_button layout=”layout-trans-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9||” css=”.vc_custom_1471629884284{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-small” layout=”layout-trans-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7||” css=”.vc_custom_1471629987152{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-medium” layout=”layout-trans-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630036841{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-large” layout=”layout-trans-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630150755{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_heading title=”دکمه پس زمینه تاریک – مرز تیره” align=”text-left”]
[g5plus_button layout=”layout-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9||” css=”.vc_custom_1471629896979{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-small” layout=”layout-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7||” css=”.vc_custom_1471629973952{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-medium” layout=”layout-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630053057{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-large” layout=”layout-dark” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630139128{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_heading title=”دکمه پس زمینه شفاف – مرز نور” color_schema=”light” align=”text-left”]
[g5plus_button layout=”layout-trans-white” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9||” css=”.vc_custom_1471629909701{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-small” layout=”layout-trans-white” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7||” css=”.vc_custom_1471629961792{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-medium” layout=”layout-trans-white” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630074133{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-large” layout=”layout-trans-white” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630123748{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_heading title=”پس زمینه – مرز تیره” color_schema=”light” align=”text-left” el_class=”mg-top-50″]
[g5plus_button layout=”layout-light” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9||” css=”.vc_custom_1471629922457{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-small” layout=”layout-light” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7||” css=”.vc_custom_1471629949911{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-medium” layout=”layout-light” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630091821{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]
[g5plus_button button_size=”bt-large” layout=”layout-light” border_radius=”bd-radius” link=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF||” css=”.vc_custom_1471630111816{padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]