اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

[g5plus_heading title=”درباره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل” align=”text-left”]

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل در سال  ۱۳۷۷ با هدف احداث مدرسه و ساماندهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست فعالیت خود را آغاز  آغاز نمود.

[g5plus_heading title=”من میخواهم همیار شمیم مهر شوم :)” el_class=”mg-bottom-50 sm-mg-bottom-30″][g5plus_testimonials values=”%5B%7B%22quote%22%3A%22%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%5Cn%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%D9%86%20%DA%86%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%88%D9%86%20%3A)%5Cn%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%87%20%22%2C%22avatar%22%3A%221393%22%2C%22author%22%3A%22%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%22%7D%2C%7B%22quote%22%3A%22%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%5Cn%D9%85%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%DB%8C%DB%8C%20%5Cn%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B4%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%87%D9%85%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%81%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%20%5Cn%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%5Cn%22%2C%22avatar%22%3A%221842%22%2C%22author%22%3A%22%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%22%7D%2C%7B%22quote%22%3A%22%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D9%87%20%5Cn%D9%85%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6%20%D8%B4%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B4%20%D9%85%D9%86%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%5Cn%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%20%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%5Cn%DA%A9%D8%A7%D8%B4%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20..%22%2C%22avatar%22%3A%221842%22%2C%22author%22%3A%22%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3%20%22%2C%22author_info%22%3A%22%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%22%7D%2C%7B%22quote%22%3A%22%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%20%5Cn%D9%85%D8%A7%20%20%D8%AA%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%5Cn%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%20%5Cn%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%85%20%22%2C%22avatar%22%3A%221842%22%2C%22author%22%3A%22%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%22%2C%22author_info%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” columns=”3″ arrows=”” tes_bg_color=”#ffffff” style1_columns=”3″ dots=”true”]
[g5plus_partner layout=”with-border” items=”6″ is_slider=”yes” partners=”%5B%7B%22images%22%3A%221400%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.arums.ac.ir%2Ffa%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%221396%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.ostan-ar.ir%2F%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%221399%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fardabilcity.ir%2Ffa-IR%2FDouranPortal%2F1%2Fpage%2F%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2584%25DB%258C%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%221398%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.bki.ir%2F%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%221404%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fiprasa.ir%2F%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%221408%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fovent.ir%2F%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%22360%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22images%22%3A%22361%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”]