اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ساعت کاری

شنبه - پنج شنبه 8:30 تا 13:30

تماس با ما

04533635527

ایمیل کاری

info@khayerin-ard.ir

فصل اول- کلیات و اهداف :

ماده 1) نام : نام موسسه مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل است و به لحاظ رعایت اختصار در این اساسنامه مجمع نامیده می شود.

ماده 2) نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای این مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران،دقیقاً طبق اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3) محل: مرکز اصلی این مجمع در شهرستان اردبیل است و در صورت لزوم می تواند بعد از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها و مناطقی که حداقل دارای 9 خیّر مدرسه ساز و موقعیت و استعدادهای کافی باشند، به تشخیص هیئت امنا،شعبه یا نمایندگی داشته باشد،همچنین می تواند در خارج از کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

        تبصره ) این مجمع ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال خود در امور مالی (درآمدوهزینه) در سایر امور از جامعه خیرین مدرسه ساز (ایران) که در تهران به منظور تعیین خط مشی و سیاست گذاری کلی تشکیل شده و نمایندگان منتخب مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان در هیئت امنای آن عضویت دارند،پیروی می نمایند..

ماده 4) تابعیت : اعضای مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران رادارند و الزام خود را به رعایت قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رکن رکین آن ولایت فقیه اعلام می دارند و بنام مجمع حق فعالیت سیاسی را ندارند و یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروههای سیاسی رسمی و مجاز را نخواهند داشت..

ماده 5) مدّت فعالیت مجمع از تاریخ تاسیس برای مدت « نامحدود»تشکیل میگردد..

ماده6) دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته است..

ماده7) هیئت مؤسس

       تبصره) هیئت موسس مجمع پس از تعیین هیئت امنا که طبق ماده 8 انتخاب می شوند و همچنین ارائه اساسنامه ثبت موسسه به اداره ثبت شرکتها مسئولیتی در مجمع نخواهند داشت.

ماده 8) انتخاب اعضاء هیئت امنا مجمع استان که مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس از اعضاء ثابت آن هستند به یکی از دو روش ذیل انتخاب می شوند.

    الف: اداره کل نوسازی مدارس استان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان از خیرین شهرستانها و مناطق تابعه استان دعوت می نماید تا با حضور نمایندگان ادارات کل نوسازی مدارس  و آموزش و پرورش از بین خیرین حاضر در جلسه از هر شهرستان با منطقه یک نفر را به عنوان نماینده آن شهرستان و یا منطقه انتخاب و جهت عضویت در هیئت امنا مجمع معرفی نمایند.

   ب : اداره کل نوسازی مدارس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش از خیرین و علاقه مندان به مدرسه سازی هر شهرستان و منطقه دعوت می نماید تا در مرکز استان حضور یافته و نسبت به انتخاب نماینده خیّر هر شهرستان و یا منطقه و معرفی جهت عضویت در هیئت امنا مجمع استان اقدام نمایند.

     تبصره) نظر به اینکه دوره انتخاب اعضا هیئت امنا مجمع سه سال و هیئت مدیره دو سال تعیین شده است و ازطرفی مجمع نبایستی هیچ گاه فاقد هیئت امنا قانونی باشد ، لذا در مقاطعی که پایان دوره هیئت امناء و هیئت مدیره بر هم منطبق می گردد ، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که انتخابات هیئت امناء مجمع سه ماه زودتر از موعد مقرر انجام گردد.

ماده 9) اهداف مجمع :

اشاعه فرهنگ قرآنی(و الباقیات الصالحات خیر عند ربک) در جامعه اسلامی و بهره گیری در جهت ساخت ، نگهداری و تجهیز مدارس استان اردبیل

نظارت بر حسن انجام نظریات و اهداف شرعیه خیّرین در طول حیات خیّر و بعد از آن.ایجاد زمینه های مناسب حمایتی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جهت تداوم امور خیّری

برنامه ریزی – سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت احداث – نگهداری و تجهیز مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش

ماده 10) طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد

فصل دوم : ارکان

 ماده 11) ارکان مجمع عبارتند از 1-مجمع عمومی هیئت امنا 2- هیئت مدیره  3- بازرسان

ماده 12) هیئت امنا با رعایت ماده 8 این اساسنامه به تعداد 20 نفر انتخاب و تشکیل می گردد که عالیترین مرجع تصمیم گیری در مجمع می باشد ، به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

       تبصره1)فعالیت هیئت امنا افتخاری می باشد  

       تبصره2)رئیس سازمان آموزش و پرورش و مدیر نوسازی مدارس جز 9 نفر اعضای هیئت مدیره بوده و در مجامع عمومی هیئت امنا شرکت می کنند و همه دارای آراء مساوی می باشند.

ماده 13) هیئت امنا با همکاری اداره کل نوسازی استان در صورت ضرورت به پذیرش عضو جدید فوت یا استعفا و یا حدوث شرایطی که به طلب عضویت هر یک از اعضای هیئت امناء بیانجامد ، طبق ماده 8 اساسنامه خیّر مدرسه سازی را که از شهرستان مربوطه بوده و دارای شرایط و صلاحیتهای اخلاقی لازم پس از تعیین صلاحیت از طریق ناحیه انتظامی اردبیل انتخاب و بدین طریق نسبت به ترمیم اعضای هیئت امنا مجمع استان اقدام خواهند نمود.

ماده 14) مجمع عمومی عادی هیئت امنا سالی دو بار در خرداد و دی ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضا و جهت تصویب هر موضوعی نیز آراء موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه ضرورت دارد در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاصل نشود مجمع عمومی عادی نوبت دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد افراد حاضر جلسه مجمع عمومی عادی رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی هیئت امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا دو سوم اعضای هیات امنا یا بازرسان تشکیل گردد.

ماده 15) وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امنا

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل

انتخاب نماینده مجمع در جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و تعیین جانشین وی در صورت فوت ، استعفا یا حدوث شرایطی که به سلب عضویت وی انجامد

استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان

تعیین خط مشی مجمع که هماهنگ با سیاستهای کلی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور باشد

بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و آئین نامه داخلی

بررسی چگونگی تبدیل به احسن اموال پیشنهادی از جانب هیئت مدیره

تصویب ترازنامه و بودجه ، بدیهی است تصویب ترازنامه برای هیئت مدیره به منزله تسویه حساب تلقی می گردد

بررسی و تصویب اخذ وام از منابع عمومی و یا خصوصی به پیشنهاد هیئت مدیره در جهت نیل به اهداف مجمع

ایجاد نمایندگی در شهرستانها و مناطق طبق ماده 3

تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های مجمع

     تبصره) اعضای هیئت مدیره و بازرسان و نماینده مجمع در جامعه خیرین مدرسه ساز ایران باید از بین خیرین که درحوزه استان اقدام به عمران مدارس کرده اند وحائز شرایط وصلاحیتهای لازم هستند انتخاب شوند.

ماده 16)مجمع عمومی فوق العاده هیئت امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد

1.با درخواست هیئت مدیره یا بازرسان     ۲- با درخواست یک سوم                           از اعضای هیئت امناء

    تبصره1) دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل دو هفته قبل از تشکیل آن باید به اطلاع اعضاء برسد

    تبصره2) مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت       

    تبصره3) تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق و تعداد حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 17) وظایف مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء

1.تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2.بررسی و تصویب انحلال مجمع

3.عزل هیئت مدیره مجمع

 ماده 18)مجامع عمومی هیئت امنا توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دوناظر اداره می شود

    تبصره 1) اعضا هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

    تبصره 2) اعضا هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند.

ب ) هیئت مدیره

ماده 19) مجمع دارای هیئت مدیره ای مرکب از9 نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل خواهد بود که از ترکیب ثابت مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر کل نوسازی مدارس استان و8 نفر دیگر به انتخاب هیئت امنای استان می باشد.

       تبصره1) شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

       تبصره2) در صورت استعفا، فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیئت مدیره ، عضو اصلی علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت بجای عضو اصلی و با حق رأی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 20) هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بصورت مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد ، بنا به ضرورت می تواند با دعوت کتبی یا تلفن رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه بدهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 21) اعضا هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس هیئت مدیره و یک نفر نایب رئیس هیئت مدیره ، یک نفر مدیرعامل ، یک نفرمنشی ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود.

ماده22) هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند که انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است و هیئت مدیره موظف است حداقل دو ماه قبل از پایان تصدی خود، از هیئت امنا به منظور برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیئت مدیره موظف است حداقل یک هفته قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را کتباً به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جامعه خیرین مدرسه ساز اعلام نماید.

ماده23) اعضا هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ( توضیح تبدیل به احسن اموال منقول و غیر منقول )با تصویب هیئت امناء منوط به رضایت خیّر یا ورثه ایشان بلامانع است رسیدگی به حسابهای مجمع پرداخت و وصول مطالبات اجرای مصوبات هیئت امناء افتتاح حساب در بانک ها، انجام تشریفات قانونی دفاع از منابع شرعی و قانونی در محاکم در رابطه با فعالیت مجمع خیرین و تعیین حکم و وکیل و عزل آن حل و فصل دعاوی ازطریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی و یا حقیقی یا حق توکیل غیر، پیگیری و اخذ وام از منابع عمومی و خصوصی پس از تصویب هیات امناء تحویل ابنیه و تاسیسات احداثی تکمیل شده به آموزش و پرورش پس از ملزم کردن کتبی رئیس سازمان آموزش و پرورش به رعایت کامل و همیشگی شرایط قانونی خیرین در هنگام عقد قرارداد و ایجاد کمیته های تخصصی و تعیین حدود وظایف و اختیارات و همچنین نظارت بر عملکرد آنها ( ریاست هر یک از کمیته ها بعهده یکی از اعضاء اصلی یا علی البدل هیئت مدیره و اعضاء کمیته ها، ترجیحاً از بین خیرین مدرسه ساز، می باشد)

      تبصره1)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره، یا نایب رئیس هیئت مدیره، و امضاء خزانه دار و مدیرکل نوسازی استان با مهور به مهر انجمن معتبر می باشد.

      تبصره2)عدول از شرایط مندرج در موافقت نامه فی ما بین حین واگذاری املاک و مدارس اهدائی خیانت در امانت محسوب و قابل تعقیب و پیگرد قانونی در مراجع ذیصلاح تاحصول نتیجه و صدور رأی دادگاه خواهد بود.

      تبصره3) جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیئت امناء است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود اهداف مجمع و مصوبات هیئت امناء دارا می باشد.

      تبصره4) هیئت مدیره میتواند از بین خود یا خارج از اعضاء هیئت مدیره یکنفر شخص حقیقی را بسمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده مجمع محسوب می گردد.

      تبصره5) اگر مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود و با اتمام دوره هیئت مدیره دوره مدیر عامل نیز خاتمه خواهد یافت.

ج) بازرسان

ماده24) مجمع عمومی عادی هیئت امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

   تبصره) نامزدی و انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است .

ماده25) وظایف بازرسان به شرح ذیل است:

بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجامع عمومی

مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجامع عمومی هیئت امناء.

گزارش مستند هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه با ارائه مدارک به مجامع عمومی.

   تبصره) بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت کنند  .

ماده26) کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره باید جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

فصل سوم – بودجه و مزایا متفرقه

ماده 27) بودجه مجمع از طریق جلب مشارکتها و کمکهای مردمی و جمع آوری هدایا ، اعلانات قبول و عمل به  وصیت یا وقف نامه ، در جهت نیات خیرین و کمکهای دولتی تامین می شود..

   تبصره) هزینه های جاری ( حقوق کارمندان ، اجاره دفتر ، تبلیغات و غیره و ….) به صورت مجزا و اختصاصی از طرف مجمع عمومی هیئت امنا- کمکهای دولت و افراد خیر تامین می گردد.

ماده 28) در آمد و هزینه های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به نیروی انتظامی ذیربط و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ارائه خواهد شد.

   تبصره1)کلیه وجوه مازاد بر هزینه های مجمع در حساب مخصوص بنام مجمع نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

   تبصره2) سال مالی مجمع مطابق با سال شمسی بوده و همواره در پایان مهر ماه ختم میشود.

   تبصره3) تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی عادی هیئت امنا به منزله تسویه حساب می باشد.

ماده 29) کلیه مدارک پرونده ها و نوشته ها در دفتر مرکزی مجمع نگهداری می شوند و مکاتبات رسمی مجمع به امضای مدیر عامل و مهر مجمع خواهد بود.

    تبصره) مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده 30) آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت امنا مجمع قابل اجرا خواهد بود.

ماده 31 ) هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان مجمع در صورتی معتبر است که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده هیئت امنا و تائید نیروی انتظامی رسیده باشد که بایستی یک نسخه از آنرا به نیروی انتظامی ذیربط ارسال  و رسید آن را به دبیر خانه تحویل نمایند.

ماده 32) محل مجمع و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید بلافاصله به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و در صورت تغییر آدرس و عدم اطلاع به نیروی انتظامی ، استناد به نشانی های قبلی ملاک قانون و مورد استناد خواهد بود.

ماده 33) مجمع دارای مهر و آرم مخصوص بوده که متن آن با تصویب هیئت مدیره و صدور مجوز نیروی انتظامی ذیربط تهیه خواهد شد.

   تبصره) اعضاء هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مجمع مسئولیت قانونی بالقوه و تعطیل ناپذیر دارند

ماده 34) انحلال- در صورت انحلال موسسه ، مجمع فوق العاده هیئت تشکیل و هیئتی جهت تسویه حساب انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده ولی فقیه نسبت به واگذاری اموال و املاک منقول و غیر منقول به اداره کل آموزش و پرورش استان و با نظرات وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند هیئت مذکور موظف است یک نسخه از فهرست کامل اموال و املاک منقول و غیر منقول واگذار شده را به نیروی انتظامی و جامعه خیرین مدرسه ساز ایران ارسال دارد.

ماده35) انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجاره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود و جهت تکمیل اطلاعات و یا هر منظور دیگریک نسخه از مجوز مربوط به جامعه خیرین مدرسه ساز ایران  فرستاده می شود.

ماده36) این اساسنامه مشتمل در سه فصل و 36 ماده و 23 تبصره در نشست مورخ هیئت امنا به تصویب رسید.